Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Ekonomii, Pracownia Ekonomiki Kształcenia 25.05.2018 07:10

  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Ekonomii, Pracownia Ekonomiki Kształcenia

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:

posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelni,

posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie ekonomii, psychologii, psychologii w organizacji, psychologii pracy, pedagogiki czasu wolnego, etyki pracy, mnemotechniki

posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk ekonomicznych i uczestniczenie w konferencjach naukowych,

komunikatywna znajomość języka angielskiego,

prowadzenie badań naukowych,

złożenie deklaracji o zaliczeniu do minimum kadrowego (studia I i II stopnia),

aktywne działanie na rzecz rozwoju Katedry, Wydziału Ekonomicznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. wykaz prac naukowo–badawczych;
4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
5. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia dr;

6. dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego; 

8. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;

9. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami);

10. zaświadczenie o stanie zdrowia;
11. oświadczenie o niekaralności;

12. kwestionariusz osobowy.

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie ( HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do 11.06.2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.06.2018 r. 

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N 

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.