Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Metodologii Badań Ekonomicznych, Pracownia Rachunkowości 25.05.2018 07:06

  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

 ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Metodologii Badań Ekonomicznych, Pracownia Rachunkowości

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:

posiadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia

posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach;

posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z rachunkowością;

posiadanie znaczącego dorobku naukowego z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, udokumentowanego publikacjami i czynnym udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

biegła znajomość pakietu Microsoft Office;

znajomość zintegrowanego oprogramowania SAP, moduł Financial Accounting;

wykonanie ekspertyz w projektach realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej; 

Wymagane dokumenty:

podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” ;

życiorys w formie CV;

wykaz opublikowanych prac naukowo-badawczych;

informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;

odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

w przypadku obcokrajowców dokument stwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1;

oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;

oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 j.t. ze zmianami);

zaświadczenie o stanie zdrowia;

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy.

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie  HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do dnia 11.06.2018

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  18 czerwca 2018

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N 

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.