Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Metodologii Badań Ekonomicznych, Pracownia Rachunkowości 25.05.2018 07:08

  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

 ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości, Zakład Metodologii Badań Ekonomicznych, Pracownia Rachunkowości

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

posiadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia, specjalność rachunkowość;

posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyższych;

posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z rachunkowością, w tym z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości projektów;

posiadanie znaczącego dorobku naukowego z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości (w szczególności ekologicznych aspektów rachunkowości, rachunkowości projektów, szczegółowych zagadnień rachunkowości w różnych podmiotach gospodarczych, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych, dydaktyki w naukach ekonomicznych), udokumentowanego publikacjami;

doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;

biegła znajomość pakietu Microsoft Office;

znajomość zintegrowanego oprogramowania SAP, moduł Financial Accounting;

współpraca z praktyką gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”

życiorys w formie CV;

kwestionariusz osobowy;

wykaz opublikowanych prac naukowo-badawczych;

informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;

odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

w przypadku obcokrajowców dokument stwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1;

oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;

oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 j.t. ze zmianami);

zaświadczenie o stanie zdrowia;

oświadczenie o niekaralności.

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie  HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do dnia 11.06.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu   18 czerwca 2018

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N 

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O 

    dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.