Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Ekonomii Środowiska 25.05.2018 07:13

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,  Zakład Ekonomii Środowiska

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku  oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia
 • wykazać się znajomością języka obcego,
 • posiadać uzdolnienia i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie ekonomii środowiska, kształtowania warunków pracy, ergonomii pracy oraz bhp,
 • posiadać doświadczenie w koordynowaniu i prowadzeniu szkoleń w ramach projektów unijnych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
 2. życiorys w formie CV;
 3. wykaz prac naukowo – badawczych;
 4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii;
 6. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia dr;
 7. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami);
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia;
 10. oświadczenie o niekaralności;

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie ( HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.19) w terminie do 11.06.2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.06.2018 roku

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

D Z I E K A N 

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O 

 /Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw./