Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich 25.05.2018 07:12

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku  oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych, w tym  posiadanie teoretycznego i aplikacyjnego  dorobku naukowego w zakresu wpływu regulacji unijnych i wyłączeń sektorowych  na rynek ubezpieczeniowy  udokumentowany publikacjami i czynnym udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka turystyczna w Unii Europejskiej.

Posiadanie doświadczenia w wprowadzeniu zajęć w języku angielskim  z przedmiotów: Basics of Economic Policy, Basics of Social Policy and Logistic Management.

Posiadanie kursu dokształcającego w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Posiadanie potwierdzonej certyfikatem znajomości pakietu Microsoft Office.

 

Wymagania i informacje dodatkowe:

Kandydat powinien wykazywać gotowość do podjęcia pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

Kandydat będzie zobowiązany do udziału w pracach i projektach badawczych realizowanych w Zakładzie.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie; wraz z dopiskiem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” 

2. Życiorys w formie CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów doktoranckich w zakresie ekonomii.

5. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

6. Odpis świadectwa ukończenia kursu dokształcającego w zakresie przygotowania pedagogicznego.

7.  Informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata.

8. Wykaz opublikowanych prac naukowo-badawczych.

9. Oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym 

    miejscem pracy.

10. Oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2016. poz. 1842 ze zmianami).

11. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
12. Oświadczenie o niekaralności.

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie ( HYPERLINK "http://www.ekonomia.zut.edu.pl" www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 6 lub 19) w terminie do 05.06.2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  11.06.2018 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).