Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich 08.02.2018 09:49

  

Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,

tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

o g ł a s z a

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U  2016, poz.  1842 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunku ekonomia.
 • Zainteresowania wpisują się w obszar badań prowadzonych w Zakładzie Studiów Regionalnych i Europejskich, tj, integracja europejska, turystyka, rozwój lokalny i regionalny, ekonomika miast i regionów; polityka społeczna i gospodarcza.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych Office Power Point, Word, Excel i Access, programu Statistica.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
 2. Życiorys w formie CV;
 3. Dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku ekonomia; 
 4. Oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;
 5. Oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2016. poz. 1842 ze zmianami);
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia;
 7. Oświadczenie o niekaralności,

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie Wydziału Ekonomicznego www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu   Technologicznego   w   Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p. 6 lub 19) w terminie do 16.02.2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  23.02.2018 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N 

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O 

 

    /Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw./

 

Ulotka informacyjna (plik pdf)

Formularz ogłoszeniowy