Informacje bieżące

K O N K U R S na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 06.09.2017 13:22

 

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,

tel. (91) 449 69 00

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

W SZCZECINIE

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami


Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U 2016, poz.  1842 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Wymagania stawiane kandydatom:


  • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia

  • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach;

  • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk ekonomicznych;

  • umiejętność obsługi programów komputerowych Office Power Point, Word, Excel i Access, programu Statistica, bazy danych Amron;

  • posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i zarządzania nieruchomościami;

  • dobra znajomość języka angielskiego;

  • złożenie deklaracji o zaliczeniu do minimum kadrowego (studia I i II stopnia);

  • dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. wykaz prac naukowo – badawczych;
4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
5. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia dr.;

6. dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego;

8. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym

miejscem pracy;

9. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2016. poz. 1842 ze zmianami);

10. zaświadczenie o stanie zdrowia;
11. oświadczenie o niekaralności;

12. dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe i dydaktyczne.


Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.


Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do …05.10.2017 r.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017 r.


Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).


D Z I E K A N

W Y D Z I A Ł U E K O N O M I C Z N E G O

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.